Copyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas Prochnow

[1] Serie geometric_c / black_C_BZ1 // 2013 / Sprühlack auf Beton / 200 × 200 cm
[2] Serie geometric T / white T_I1 // 2010 / Sprühlack auf Metal / 120 × 120 cm
[3] Serie black Q / black Q_B1 // 2009 / Sprühlack auf Beton / 95 × 95 cm
[4] Serie geometric Q/ coloured Q_DD1 // 2009 / Sprühlack auf Beton / 120 × 120 cm
[5] Serie geometric Q / coloured Q_I2 // 2010 / Sprühlack auf Acryl, Metal, Plastik, Ruß / 250 × 250 cm


[1] series geometric_c / black_C_BZ1 // 2013 / spray paint on beton / 200 × 200 cm
[2] series geometric T / white T_I1 // 2010 / spray paint on metal / 120 × 120 cm
[3] series black Q / black Q_B1 // 2009 / spray paint on beton/ 95 × 95 cm
[4] series geometric Q/ coloured Q_DD1 // 2009 / spray paint on beton/ 120 × 120 cm
[5] series geometric Q / coloured Q_I2 // 2010 / spray paint on aryl, metal, plastic, grime / 250 × 250 cm