Copyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas Prochnow

ichwillnachvenedig // 2011 - 2013
Sprühlack auf Beton, Acryl, Plastik und Metall
4550 × 820 cm


ichwillnachvenedig // 2011 - 2013
Spray paint on beton, acrylic paint, plastic and metal
4550 × 820 cm