Copyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas ProchnowCopyright by Thomas Prochnow

[1] Baden1 // 2009 / Acrylfarbe und Sprühlack auf Beton / 300 × 500 × 300 cm
[2] Baden2 // 2009 / Sprühlack auf Beton / 300 × 500 × 300 cm
[3] Baden3 // 2009 / Sprühlack auf Beton / 300 × 500 × 300 cm
[4] Baden4 // 2010 / Sprühlack auf Beton / 300 × 500 × 300 cm


[1] Baden1 // 2009 / acrylic paint and spray paint on beton / 300 × 500 × 300 cm
[2] Baden2 // 2009 / spray paint on beton / 300 × 500 × 300 cm
[3] Baden3 // 2009 / spray paint on beton / 300 × 500 × 300 cm
[4] Baden4 // 2010 / spray paint on beton / 300 × 500 × 300 cm